I Omexom ser vi ikke på klima og miljø-spørsmål som et hinder, men en mulighet for å utvikle bedre, mer effektive og bærekraftige løsninger for våre kunder. Vi har derfor gjort miljøspørsmål til en strategisk prioritet.

Hele organisasjonen har tatt grep for å redusere vårt klima avtrykk gjennom å benytte fornybar energi, fase ut petroleumsbasert drivstoff, og foreta energieffektivisering av byggene våre.

Hver enkelt forretningsenhet i vår desentraliserte struktur har påtatt seg ansvaret for å iverksette tiltak, gjøre presise beregninger og redegjøre nøyaktig for sine reduksjoner av 𝐶𝑂2-utslipp over tid.

Vi jobber mot helt konkrete miljømål på tvers av  landegrenser og forretningsområder.  

Overordnet mål:

  •  Reduksjon klimagassutslipp, scope 1 og 2, på 55% innen 2030
  • Reduksjon klimagassutslipp, scope 3 på 20% innen 2030
  • CO2 nøytral innen 2050

Hvordan jobber vi for å oppnå målene?

For å konkretisere miljøtiltakene våre, forholder vi oss til den internasjonale GHG-Protokollen. Det er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp, og benytter seg av såkalte scopes:

  • Scope 1 er vår direkte påvirkning; bilkjøring, bruk av fossile maskiner samt utslipp fra fasiliteter.
  • Scope 2 er vår indirekte påvirkning som er kjøpt energi til lokasjoner, el-biler og elektrisk utstyr.
  • Scope 3 er «alle andre» indirekte aktiviteter og deles i oppstrøms og nedstrøms.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft og miljø, kan du lese om det i Bærekraftsrapporten.

Bærekraftsrapporten

Som VINCI Energies merkevare for infrastruktur er Omexom forpliktet til å følge selskapets målsettinger og arbeidsmetoder for miljø og bærekraft. Dette kan du lese mer om i bærekraftrapporten.

 

Verdensledende på elektrifisering

I Norge er Omexom markedsledende når det gjelder bygging av ladestasjoner for el-biler.

 

Andelen el-biler i vognparken vår øker årlig.  Vi har helt konkrete miljømål: Vi skal senke vårt samlede utslipp av CO² og NOx for hvert år og vi skal ha en større prosentandel miljøbiler. Det samme gjelder tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner.

Se videoen av noen av erfaringene vi gjorde oss vinteren 2022/2023.

Energiomstillingen

En aktiv pådriver for

Det er en del av kjernevirksomheten vår å bidra til overgangen fra fossile energikilder, til bærekraftige løsninger og bruk av fornybarenergi. Vi deler dette arbeidet inn i tre hovedområder:

  • Infrastruktur for reduserte klimagassutslipp
  • Optimalisering av energibruk
  • Utvikling av digitale løsninger

Omexom oppgraderer eksisterende tilbud ved å bruke lavkarbonprosesser og resirkulerte materialer som tar vare på miljøet. Samtidig lanserer vi nye løsninger som lavkarbonmobilitet, lokalt energinett, bruk av fornybar energi og nye løsninger for energilagring.

Elbil lades på ladestasjon for elbiler i Oslo.

Grønne tilbud

Vi vil gjøre det enklere å ta gode valg..

Vi har utviklet eget unikt verktøy til å beregne det totale fotavtrykket for våre produkter og løsninger.
Ved å legge inn alle EPD data beregner vi den totale livssyklusen og kan sammenlikne utslipp ved valg av tradisjonelle løsninger opp mot sirkulære grønnere alternativer.

Man ser tydelig hvor mye f.eks. mobilitet, gjenbruk av materiell og forventet levetid påvirker. Dette verktøyet gir oss mulighet for å tilby alle våre kunder den mest klimavennlige løsningen, kalkulert ned til den minste detalj.

Dette gir våre samarbeidspartnere og kunder mulighet til å gjøre de riktige grønne valgene – selvfølgelig fulgt opp med et komplett klimaregnskap.

Alle våre forretningsenheter har verktøyene og kompetansen som kreves for å levere grønne tilbud. De kan svare på eventuelle spørsmål og utformer gjerne et grønt tilbud  tilpasset et hvert prosjekt.

Ta kontakt med en av våre forretningenheter og be om et grønt tilbud i dag.