Energisektoren er i endring. Samtidig som etterspørselen for energi øker, jobbes det globalt med å fase ut fossilbasert energi fra olje, gass og kull, til fordel for fornybare energikilder. Det er dette som er energiomstillingen – en omstilling vi i Omexom lover å være en aktiv pådriver for.

Elektrifisering og økt bruk av energikilder som vannkraft, sol og vind, er alle nøkkeldrivere i energiomstillingen. Dette krever en stor grad av ny infrastruktur og ikke minst – kompetanse for å levere den. Som leverandør av løsninger for aktører innen hele verdikjeden av energidistribusjon, ser vi på det som vår oppgave å utvikle de bærekraftige og sikre energisystemene som kreves for å håndtere denne overgangen.

Vår ekspertise innen elektriske nett gjør det enklere for oss å forutse virkningen av fornybar energi. Ut fra dette jobber vi med å utvikle tilpassede lagringsløsninger, bygge mer bærekraftig infrastruktur og møte nye forbrukstrender.  Det er dette vi kaller en strøm av grønn kompetanse.

Som systemintegrator står vi helt fritt når det gjelder valg av teknologiske alternativer. Dette gir oss fleksibiliteten som kreves for alltid å kunne levere den beste løsningen, tilpasset den enkelte kundes behov.

Vår misjon er å være en aktiv pådriver for å  oppnå energiovergangen.  Vi har valgt å fokusere på tre hovedområder for å møte denne utfordringen:

1. Bygge infrastruktur for energikilder som kan bidra til reduserte klimagassutslipp

Fossilt brensel utgjør i dag 80 % av verdens primære energikilder. Det er ikke bærekraftig.

Samtidig utgjør vind og sol bare 6 % av elektrisitetsproduksjonen, men utviklingen er positiv og denne andelen er i rask vekst. Dette krever tilpassinger av nettet.

  • For det første må nettet tilpasses økt tilkobling av sol-, vind- og vannkraftverk.
  • For det andre må det være i stand til å håndtere svært svingende energistrømmer, avhengig av værforhold.
  • For det tredje må den være i stand til å håndtere den høye variasjonen som vil oppstå som en følge av nye måter å balansere strømmen på.

Vi vil fortsette å bygge fornybare løsninger, og jobbe for å tilpasse strømnettet til disse.

2.Optimalisering av energibruk

Den beste energien er den vi ikke bruker. Dermed blir effektivisering et viktig tiltak.

Vi jobber med å designe løsninger løsninger som ikke bruker mer energi enn nødvendig, samtidig som vi bruker mer effektive materialer og prosesser.

I praksis betyr det:

  • At vi i hvert prosjekt tilbyr kundene våre energieffektive og riktig skalerte løsninger, som møter deres reelle behov.
  • At vi jobber med lokale myndigheter for å optimalisere gatebelysning og annen belysning i offentlig rom – fra prosjektdesign, til utforming av anbud og til slutt implementering av nye energieffektive løsninger tilpasset deres behov.
  • At vi tilpasser prosesser og organisering ved å transformere nettverkene til en flertjenesteplattform.

Les mer om hvordan vi jobber med energioptimalisering der vi bygger lokal infrastruktur.

3.Utvikling av digitale løsninger

Vi mener fremtidens forretningsmodeller for kraftbransjen er digitale. Derfor skal vi være en pådriver for digitalisering og på den måten bidra til bedre og mer effektive prosesser, både for oss og for våre kunder.

Les mer om hvordan vi jobber med innovasjon.