INORMASJON VEDRØRENDE INFRATEK NORGE’S HÅNDTERING AV ÅPENHETSLOVEN

Infratek Norge AS har gjennomgående hatt sterkt fokus på samfunnsansvar, etikk, åpenhet og bærekraft(ESG). Infratek Norge inngår i Vinci SA konsernets omfattende ESG complience system.Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal første gang publiseres innen 30. juni 2023, ett år etter loven trer i kraft.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Vinci Energies Norway AS med datterselskaper omfattes av åpenhetslovens og kommer inn under begrepet større virksomhet i lovens § 3 bokstav a punkt 1-3.

Konkret pålegger åpenhetslovens §4 bokstav a-f å utføre aktsomhetsvurderinger som omfatter følgende:

A. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

B. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartner.

C. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav

D. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c

E. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d

F. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Gjennomføring

Våre avdelinger for kvalitet og bærekraft sammen med innkjøp er ansvarlig for gjennomføring av aktsomhetsvurderingene.I tillegg har vi, som en integrert del av kvalitetsarbeidet, etablert et omfattende revisjonsprogram som naturlig inkluderer leverandørevaluering og revisjon av disse.

Kartlegging

Det er gjennomført en kartlegging av leveransekjedene. Infratek Norge AS opererer i Norge og kjøper i all hovedsak produkter og tjenester fra anerkjente leverandører etablert i Norge. Kun unntaksvis importeres varer, da fra etablerte og anerkjente virksomheter. Infratek Norge AS har årlig ca 1000 aktive leverandører. 20% av leverandørene står for 80% av varekjøpet. Det finnes ingen leverandører i utviklingsland eller i områder kjent som lavkostland.

Risikoanalyse:

Det er identifisert følgende risikoer knyttet til Åpenhetsloven:

  • Leverandører av materiell – materiell kjøpt i Norge av leverandører etablert i Norge
  • Bruk av underleverandører knyttet til delleveranser/komponenter/metaller fra lavkostland

Leverandører av tjenester – tjenester produsert i Norge av norske leverandører:

  • Lønnsforhold
  • Manglende etterlevelse av retningslinjer for HMS

Rutiner for valg av leverandører:

For tjenesteleverandører, som stort sett vil være underleverandører (UE) til prosjekter, er det innført krav om pliktig medlemskap i Startbank. Medlemskap i Startbank sikrer bekreftelse på at leverandøren har gyldige forsikringer, er ajour med skatt og offentlige avgifter samt har et fungerende internkontrollsystem. Innmeldte leverandører overvåkes og vi får melding om endringer til enhver tid. I tillegg innhentes regnskapstall for å vurdere virksomheten mht økonomi og lønnskostnader. Summen av disse tiltakene er med på å redusere risiko med underleverandører.

For produktleverandører innhentes regnskapstall og det gjøres en vurdering av soliditet og seriøsitet. Det blir f.eks. foretatt søk på internett for å se om det forefinnes ufordelaktig informasjon mht ansattforhold, rettssaker og korrupsjon. Det blir også undersøkt om underleverandører av materiell har implementert sporbarhetssystemer for produksjonssteder og opprinnelsesland.

Gjennomførte risikoreduserende tiltak:

Det gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av de største leverandørene. For 2022 sto denne gjennomgangen for over 60% av alt innkjøp. Det ble ikke avdekket manglende respekt for menneskerettigheter eller utfordringer med anstendige arbeidsforhold i denne gjennomgangen.

Alle våre kontraktsmaler inneholder:

  • Krav til lønns og arbeidsvilkår
  • Etiske retningslinjer
  • For tjenesteleverandører er det tilleggskrav til HMS

Vinci konsernets arbeid med aktsomhetsloven:

Vinci Energies Norway’s franske morselskap er underlagt den franske aktsomhetsloven fra 2017.