Oppgaver vi utfører for DLE

Kontroll med elektriske anlegg i bolig

Formålet med en kontroll av det elektriske anlegget i din bolig er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som skyldes elektrisk årsak. Nesten halvparten av alle branner i Norge har årsak i det elektriske anlegget eller et elektrisk utstyr. Det kan være installasjonen eller utstyret i seg selv som er problemet, eller bruken av dette.

Omexom Elsikkerhet utfører en kontroll av ditt elektriske anlegg etter føringer gitt av DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) og DLE (Det lokale eltilsyn). Vi vil utføre målinger med og uten strøm, utføre en visuell kontroll og informere om elsikkerhet.

Du vil alltid bli varslet skriftlig i forkant av et planlagt kontroll. Du vil også i etterkant motta en skriftlig rapport som beskriver resultatet av kontrollen.

Vi utfører kun kontroll på vegne av DLE og selger ikke denne tjenesten til privatmarkedet.

Revisjon av virksomheter

Alle virksomheter i Norge, med noen få unntak, er omfattet av «Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter», bedre kjent som «Internkontrollforskriften». Dette innebærer at alle virksomheter som eier eller benytter en elektrisk installasjon må ha rutiner på plass som sørger for at det til en hver tid er i forskriftmessig stand. Dette gjelder også for virksomheter som ikke har ansatte.

Omexom Elsikkerhet utfører en revisjon av ditt internkontroll-system etter føringer gitt av DSB og DLE. Her vil vi se nærmere på hvordan virksomheten dokumenterer at de etterser og vedlikeholder den elektriske installasjonen med tilkoblet elektrisk utstyr. Det vil sammen med revisjonen også bli utført en stikkprøvekontroll av den elektriske installasjonen som virksomheten berører.

Du vil alltid bli varslet skriftlig i forkant av en planlagt revisjon. Du vil i etterkant motta to skriftlige rapporter som beskriver resultatet av tilsynet. En vedrørende revisjonen og en vedrørende stikkprøvekontrollen av den elektriske installasjonen.

Vi utfører kun kontroll på vegne av DLE og selger ikke denne tjenesten til privatmarkedet.

Vi tilbyr også kurs rettet mot HMS. Dette kan du lese mer om her

Oppfølging av elektroentreprenører, elektroreparatører og rådgivende ingeniører (prosjekterende)

Det stilles strenge krav til virksomheter og personer som utfører, eller tilbyr å utføre, arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.  Disse virksomhetene skal sikre at arbeidet og prosjekteringen de utfører ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier.

Omexom Elsikkerhet følger opp disse virksomhetene etter de føringer som er gitt av DSB og DLE. De blir fulgt opp via revisjoner av virksomhetenes internkontrollsystem og det blir foretatt kontroll med de anleggene de prosjekterer og bygger.

Retningslinjene for hvordan disse virksomhetene skal bli fulgt opp blir årlig gitt gjennom en instruks fra DSB

Skoleundervisning

DSB pålegger DLE å drive aktivt informasjons- og påvirkningsarbeid om elsikkerhet og sikkerhetsutstyr til utvalgte publikumsgrupper, herunder barn og ungdom.

De ressursene DLE har til rådighet innenfor informasjonsarbeid skal risikovurderes hva skal benyttes til, der skoleundervisning er et naturlig tema. Her er noen områder DLE må vurdere om det skal gis informasjon til:

  • Minst to timer undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler innenfor netteiers forsyningsområde.
  • En time tilpasset undervisning i elsikkerhet med tilhørende regelverk til alle klasser i elektrofaget ved videregående skoler innenfor netteiers forsyningsområde
  • Elsikkerhetsundervisning til lærlinger innenfor netteiers forsyningsområde.

Denne undervisningen er gratis for skolene.

Omexom Elsikkerhet har lang erfaring med å tilby og utføre slik undervisning. Vi tilpasser oss de forskjellige alderstrinn og legger nivået deretter. Det blir lagt stor vekt på elsikkerheten i hjemmet med fokus på tiltak for å forhindre brann og ulykker. Vi underviser også enkelt om prinsippene med strøm fra hvordan den blir produsert og veien frem til der vi bruker den.

Ta kontakt med DLE i ditt nettområde for å høre hva de tilbyr av undervisning.

Brann- og ulykkesutredning

Der politiet ønsker bistand til å avklare forhold knyttet til elektriske anlegg eller elektrisk utstyr i forbindelse med brann og ulykker, plikter DLE å bistå med kompetente personer til dette.

Hensikten med DLE’s bistand er først og fremst å finne årsak til hendelsen samt for å avdekke eventuelle brudd på regelverk. All informasjon og kunnskap som blir innhentet i forbindelse med etterforskningen skal legge grunnlag for å utarbeide forebyggende tiltak for å forhindre gjentagelse.

Omexom Elsikkerhet har i en årrekke bistått flere politidistrikt der vi har etterforsket opp mot 250 hendelser i året. Gjennom tett samarbeid og jevnlige møter med både politiet og Kripos, har vi i dag et stort faglig miljø med ekspertkompetanse på dette området. Vi har flere ansatte med lang erfaring og alle har gjennomført pålagt opplæring og tilfredsstiller kravene stilt av DSB. Ansatte hos oss har også bidratt med undervisning på politihøyskolen innenfor elektro.

Vi bistår kun politiet i denne form for etterforskning. Dette fordi det aldri skal være noen tvil om habilitet i det arbeidet vi utfører.

Ønsker du mer informasjon om dette, Ta kontakt med DLE i ditt nettområde.

Jordfeilsøk

En jordfeil oppstår som oftest når en anleggsdel i den elektriske installasjonen, eller et elektrisk utstyr tilkoblet denne, blir defekt. Slike jordfeil kan skape farlige berøringsspenninger og branntilløp. Det er derfor viktig at de blir oppdaget og utbedret så raskt som mulig.

Normalt påviser nettselskapet hvilken bygning eller husstand jordfeilen befinner seg i. Deretter får vi i oppdrag å oppsøke kunden for å verifisere at jordfeilen faktisk befinner seg der.

Omexom Elsikkerhet har lang erfaring med å bistå nettselskap med dette arbeidet. Vi har flere ansatte som kun jobber med å søke etter og avdekke jordfeil. De har opparbeidet seg en spesialkompetanse i metodikk for å avdekke feil ved bruk av spesielle instrumenter til dette formålet.

Vi utfører kun jordfeilsøk på bestilling fra DLE.

Markedskontroll

I Norge omsettes det årlig elektriske produkter for titalls milliarder kroner. Samtidig viser statistikken at mer enn 40 prosent av alle boligbranner har en elektrisk årsak. Det er derfor svært viktig at elektrisk utstyr som kan være brannfarlig, eller indirekte farlig for mennesker eller dyr, fjernes fra butikkhyllene.

DSB gir årlig føringer til DLE for hva som skal prioriteres i dette arbeidet. Oppgavene fordeles mellom markedskontroll på potensielt farlige produkt (uspesifisert) eller fokusområder mot spesielle produktgrupper, informasjonsarbeid mot allmenheten, de ulike omsetningsledd og produsenter, systemrevisjoner av produsenter, importører og detaljister, importkontroll i samarbeid med tollregionene og annet relevant forebyggende arbeid.

Omexom Elsikkerhet utfører i dag alt markedskontroll-arbeid for DLE Hafslund Nett. Vi har en egen prosjektgruppe som arbeider 2000 timer i året kun med dette.

LES MER  om markedskontroll her