Mottatt forhåndsvarsel om vedtak

Har du mottatt forhåndsvarsel om vedtak?

Uavhengig av om du har hatt en kontroll av det elektriske anlegget hjemme hos deg, eller at det er gjennomført en revisjon av din virksomhet, så vil du motta en rapport som beskriver resultatet av kontrollen.

Om resultatet av kontrollen er at det ikke ble avdekket noen avvik, så vil du motta en rapport som informerer om at saken er avsluttet. I dette tilfellet trenger du ikke foreta deg noe mer mot DLE (det lokale eltilsyn) eller oss.

Om det ble avdekket avvik under kontrollen, så vil du motta en rapport som forhåndsvarsler et vedtak. Enkelt forklart betyr det at om ikke avvikene påpekt i rapporten blir rettet innen en gitt tidsfrist, vil det bli fattet et vedtak fra DLE i saken. Du kan lese mer om hvordan du får avsluttet saken nedenfor.

Uavhengig av hvordan rapport du mottar, så kan det være beskrevet anmerkninger eller anbefalinger du må være oppmerksom på. Vi presiserer at disse også kan ha stor relevans for sikkerheten til den elektriske installasjonen. I tilfeller der det beskrives svakheter i den elektriske installasjonen, som ikke kvalifiserer til avvik, anbefales det å ha en dialog med elektroinstallatør (elektriker) for å imøtekomme disse.

Kontroll av bolig og fritidseiendom

Etter den gjennomførte kontrollen vil du motta en tilsynsrapport som beskriver resultatet av kontrollen. Dersom det ble avdekket avvik vil rapporten beskrive disse nærmere. Avvik skal normalt rettes av en registrert elektroinstallatør og innen en gitt frist. Når avvik er rettet skal elektroinstallatøren sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding vedrørende retting av avvik er mottatt, vil du bli sendt en bekreftelse på at saken er avsluttet.

Revisjon av en virksomhet

Etter kontrollen vil du normalt motta to rapporter, en som beskriver resultatet av revisjonen og en som beskriver resultatet rundt stikkprøvekontrollen av den elektriske installasjonen (verifikasjon).

RAPPORT VEDRØRENDE REVISJON :

Avvik i rapporten fra revisjonen skal utbedres av virksomheten selv. En skriftlig tilbakemelding, med en redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt, skal sendes til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført revisjonen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt, vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet.

LES MER :  Elsikkerhetsportalen – Internkontroll

RAPPORT VEDRØRENDE STIKKPRØVEKONTROLL AV DEN ELEKTRISKE INSTALLASJONEN:

Avvik i rapporten fra kontrollen må normalt rettes av en registrert elektroinstallatør. Når feil og mangler er rettet skal elektroinstallatøren sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil dere få en bekreftelse på at saken er avsluttet. Det presiseres at denne kontrollen er stikkprøvebasert og at det derfor i de fleste tilfeller kun er ført kontroller med deler av den elektriske installasjonen. Områder som er kontrollert skal stå beskrevet i rapporten. Det er virksomhetens ansvar at hele den elektriske installasjonen er i forsvarlig stand.

LES MER :  Elsikkerhetsportalen – Tilsyn med virksomheter

Utsettelse av utbedringsfrist?

Dersom det er behov for å utsette fristen for utbedring av feil eller mangler, er det mulig å søke om dette. Om fristen kan forlenges vurderes i det enkelte tilfellet og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil eller mangler som ble funnet. Økonomiske årsaker gir ikke grunnlag for å forlenge utbedringfristen.

Du kan søke om en utsettelse ved å sende en beskrivelse av årsak til elsikkerhet@omexom.com

NB! Husk å oppgi nettselskap og saksnummer.