Omexom gjør Furuset Forum mer miljøvennlig

Omexom Norge/ juni 24, 2020/ News

Furuset Forum i Oslo skal bli et mer energieffektivt idrettsanlegg. Spareprosjektet som Omexom skal gjennomføre for Furuset Idrettsforening, eier av Furuset Forum, vil være inntjent på seks år. I tillegg kommer et aspekt av fornyelse, samt stor miljøgevinst.

Furuset Forum ble åpnet 2. september 1998 og ble bygget som en del av en større avtale mellom Furuset Idrettsforening og IKEA. Avtalen ga IKEA tomt til å bygge varehuset på gamle Furuset stadion i Strømsveien, mens Furuset Idrettsforening fikk nye anlegg – blant annet Furuset Forum som består av ishall, idrettshall, tilhørende garderobesystem, kantine/kafe, møtelokaler, kontorer og vrimleareal. 

Furuset Forum, med en grunnflate på nesten 6000 kvadratmeter, har i dag et energiforbruk som ifølge forbruksdata fra NTNU ligger 20 prosent over gjennomsnittet for sammenlignbare flerbruksanlegg. 

Omexoms oppgave har vært å foreslå energieffektive tiltak som i sum er lønnsomme. Disse inneholder blant annet nødvendige investeringer i byggets tekniske plattform, som også bedrer inneklima, lysnivå, ventilering og balansering av varme og kjøling. 
 
Konkret innebærer det at den tekniske plattformen for lys, ventilasjon, varme og kjøling skal moderniseres. Med et nytt toppsystem vil hele den VVS- tekniske plattformen kunne fjernbetjenes. Avansert og tilpasset automatikk vil muliggjøre styring og regulering av kontorsone, idrettshall og ishall på en optimal måte. 
 
Prosjektet bygger også om varmeanlegget slik at det kan nyttiggjøres både for byggets planlagte utbygging, men også som en energiprodusent for Groruddalens nye mikro-fjernvarmeanlegg i regi av Fortum Energi. Denne muligheten gir prosjektet en potensiell økonomisk gevinst. 
 
For Furuset Forum og alle våre andre prosjekter designer vi systemer som er ment å tjene kunden best mulig. Både teknisk valgt løsning med søkelys på drift og en gjennomarbeidet samarbeidsmodell med våre underentreprenører, sier prosjektleder Frode Flage Eriksen. Sammen med kollega Bjørn Andre Søntvedt står de to som faglig ansvarlige. De er en del av Omexom Norges EPC-team. EPC er kort forklart selvfinansierende energispareprosjekter.
 
Totalkostnaden for hele prosjektet vil være ca. 8.5 millioner kroner, ex mva. Det er søkt om støtte til prosjektet fra Enova, hvis ulike prosjektelementer kort kan beskrives slik:
 
Lysanlegg
Omexom har sammen med Signify designet en helt ny lyspark bestående av et fåtall ulike armaturer, mye automatikk, et nøye design med en plan som sikrer at lys blir levert etter
de krav som er satt av Norsk lyskultur.  
 
Ventilasjon
Det er identifisert behov og ikke minst lønnsomhet ved å oppgradere samtlige vifter, utbedre vedlikeholdsetterslep og fikse opp mindre feil og skader. 
 
Varme- og kjøleanlegg
Varmeanlegget skal bygges om til et mengderegulert varmeanlegg med ny trykkstyrt hovedpumpe. Anlegget skal som primær varmekilde utnytte seg av spillvarme fra kjøleanlegget via en temperaturøkning fra to varmepumper. Varmeanlegget skal også bygges om til et lavtemperatur varmeanlegg, der en etterstreber en så lav returtemperatur som mulig. 
 
Energistyringssystem
Bygget får et web-basert energistyringssystem som styres fra PC, nettbrett eller mobil via et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Systemet gir større muligheter til aktivt vedlikehold av bygget, som i seg selv gir innsparinger.

.